1777777.jpg
โครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CRM)
ฝ่ายอำนวยการ โทร 0-5541-1767 ต่อ 0 : ผู้บันทึกข้อมูล 

VEE_790666666.jpg
ภาพกิจกรรม งานวันพ่อ 5 ธันวาคม 2557
ฝ่ายอำนวยการ โทร 0-5541-1767 ต่อ 0 : ผู้บันทึกข้อมูล 

10819079_856109521n.jpg
สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว 15 ปี
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดดิตถ์ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 5 : ผู้บันทึกข้อมูล 

DSC_046465489999.jpg
กรมสรรพสามิต ร่วมกับ โรงงานไพ่ โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ จัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2558
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ : ผู้บันทึกข้อมูล