ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
10819079_856109521n.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดดิตถ์ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 5 : ผู้บันทึกข้อมูล 

DSC_046465489999.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ : ผู้บันทึกข้อมูล