เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร

  
 

สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์          

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

wirus.jpg 

นายวิรัช  พงศ์นภารักษ์

ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์

2557 - ปัญจุบัน

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณ
ฑิต (การบัญชี) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
Rg1-footer.jpg
bullet.gifจบการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
Rg1-footer.jpg